prove eurusd
Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: prove eurusd

 1. #1
  2 Allegato/i

  La panoramica mensile di Eurusd è al ribasso


  La panoramica mensile dell'indice usd è in rialzo

 2. #2

 3. #3

 4. #4

 5. #5
  1 allegato/i
  Componenti dell'indice del dollaro ABD dolar#305; dünyan#305;n rezerv paras#305;, yani dünya çap#305;nda merkez bankalar#305; rezervlerinin parças#305; olarak dolar bulundurur. Rezerv paralar#305;n üç karakteristi#287;i vard#305;r. Yasal paralar de#287;erlerini paray#305; basan devletin güvenilirli#287;inden ald#305;klar#305; için siyasi istikrar#305; yans#305;t#305;rlar. Ekonomik istikrar bir di#287;er önemli faktördür. Rezerv paralar ayn#305; zamanda di#287;er para birimlerine özgürce çevrilebilir olmal#305;d#305;r. Dolar Endek
  https://tr.investing.com/currencies/us-dollar-indexABD dolar#305;n#305;n di#287;er rezerv paralara kar#351;#305; de#287;erini ölçer. Endeks, vadeli i#351;lemler piyasas#305;nda Intercontinental Exchange'de (ICE) i#351;lem görür. Grafikte görüldü#287;ü #351;ekilde, Avrupa Birli#287;i'ndeki 27 ülkenin 19'unda kullan#305;lan, dünyan#305;n önde gelen ikinci rezerv paras#305; euro Dolar Endeksi'nde W,6'l#305;k etkiye sahip. Küresel korona virüs salg#305;n#305;n#305;n bir sonucu olarak Mart ay#305;nda piyasalar alt üst oldu#287;unda Dolar Endeksi önce 94,61'e geriledi, daha sonra Mart ortas#305; nda ise 103,96'l#305;k bir zirveye yükseldi. Bu, 2002'den beri ula#351;#305;lan en yüksek tepeydi. Döviz piyasas#305;nda ya#351;anan bu kaliteye kaç#305;#351; al#305;mlar#305; dollaro#305; su sekiz y#305;l#305;n zirvesine ta#351;#305;d#305;. Ancak geçen haftan#305;n sonu itibariyle Dolar Endeksi 98 seviyesinin alt#305;nda, Mart'taki zirve yerine yak#305;n zamandaki dibe daha yak#305;n bir seviyedeydi. Dolar Endeksi'nin #350;ubat 2018'den beri devam eden yükseli#351; trendini koruyabilmek için 94,61 seviyesinin üzerinde kalmas#305; gerekecek. Mart'tan bu yana ini#351;li ç#305;k#305;#351;l#305; bir çizgi Para piyasalar#305;ndaki fiyat de#287;i#351;imleri genellikle dü#351;ük seviyededir, ancak Mart'ta döviz arenas#305;nda ya#351;anan hareketlilik dalgal#305;l#305; kta bir s#305;çramaya neden oldu. Dolar Endeksi haftal#305;k grafi#287;i tarihi dalgal#305;l#305;#287;#305;n Mart'ta endeks için son y#305;llar#305;n en yüksek seivyesi olan ' un üzerinde tepe yapt#305;#287;#305;n#305; governatore. Dü#351;ü#351; slancio ve göreli güç endeksi göstergelerini nötr okumalar#305;n alt#305;na çekti. Dolar Endeksi vadeli i#351;lem piyasas#305;ndaki toplam aç#305;k k#305;sa va uzun pozisyon say#305;s#305;n#305; yans#305;tan aç#305;k pozisyon say#305;s#305;, geçen haftan#305;n sonu itibariyle 19.000 sözle#351;me seviyesinin alt#305;ndayd#305;. Kat#305;l#305;mc#305;lar riskli pozisyonlardan ç#305;karken endeksteki fiyat hareketi aç#305;k pozisyonun figlio su y#305;l#305;n en dü#351;ük seviyesine dü#351 ;mesine neden oldu. Dolar Endeksi'nde orta vadeli trend yükseli#351; e#287;ilimli olmaya devam ediyor ancak endeks trendi canl#305; tutmak için Mart'taki dip seviye olan 94,61'in üzerinde kalmal#305;. Faiz oranlar#305;ndaki farkl#305;l#305;klar dolar#305;n yelkenlerindeki yükseli#351; rüzgar#305;n#305; azaltt#305; 2018'den bu yana Dolar Endeksi'ndeki güçlülü#287;e belki de en çok deste#287;i veren faktör, ABD ve Avrupa'daki faiz oranlar#305; aras#305;ndaki geni#351; aral#305;kt#305;. ABD'de k#305;sa vadeli Fed Fonu oran#305; %2'nin üzerine ç#305;karken, Avrupa'da mevduat faizleri negatif bölgede kald#305;. AMB k#305;sa vadeli faiz oran#305;n#305; figlio aylarda su baz puan dü#351;ürerek -50 baz puana çekerken, FED faiz oran#305;n#305; s#305;f#305;lad#305;. Kürsel salg#305;n#305;n merkez bankalar#305;n#305; köklü per politikas#305; amlelerine geri dönmeye zorlarken, euro sat#305; dolar alarak oran fark#305;ndan gelir elde etme#351;risposte#305; giorno vecchio. Endeksin neredeyse X'ini euro olu#351;turdu#287;u için, faiz oran#305; farkl#305;l#305;klar#305;ndaki dü#351;ü#351; Dolar Endeksi'nin dü#351;mesinin ana nedenlerinden biri oldu. ABD'deki seçim dönemi önümüzdeki aylarda dalgal#305;l#305;#287;a neden olabilir ABD'de yakla#351;an Ba#351;kanl#305;k seçimlerinin belirsizli#287;i de dolar#305; crogiolarsi#305;layan bir di#287;er faktör. Kas#305;m'da Ba#351;kan Trump ve eski Ba#351;kan Yard#305;mc#305;s#305; Joe Biden aras#305;nda geçecek mücadele, mevcut ba#351;kan#305;n performans#305; için bir referandum olacak. Sezione ayn#305; zamanda ba#351;ta vergi, düzenleme ve enerji olmak üzere birçok politikan#305;n önümüzdeki y#305;llarda hangi yönde ilerleyece#287;ini belirleyecek. Mevcut yönetim, ABD mallar#305;n#305; küresel piyasalarda daha rekabetçi hale getirdi#287;io ve ABD'li çokuluslu #351;irketlerin kârlar#305;n#305; art#305;rd#305;#287;#305; için dolardaki zay#305;fl#305;#287;#305; destekledi. Ek olarak, dolar#305;n dü#351;mesi ticaretteki müzakerelerde önemli bir araç olabilir. Daha önceki yönetimler güçlü dolar politikas#305;n#305; benimsemi#351;ti. Dolar Endeksi'nde önümüzdeki hafta ve aylarda dalgal#305;l#305;#287;#305;n devam edi#351;ini görmemiz muhtemel. 94,61 anni da Eylül 2018 dibi olan 93,395 alt#305;na herhangi bir ini#351; endekste teknik bir bozulma anlam#305;na gelir. Dünyan#305;n rezerv paras#305; olan ABD dolar#305; için en az direnç yolu 2020 boyunca tüm varl#305;k s#305;n#305;flar#305;nda piyasalar#305; etkileyebilir. Faiz oran#305; farkl#305;l#305;klar#305; ve Kas#305;m seçimlerindeki belirsizlik dolarda çok say#305;da fiyat varyans#305; yaratarak endeksin 88,15'lik dibe vurdu#287;u 2018 ba#351;#305;ndan bu yana devam eden yükseli#351; trendini sonland#305;rma riski olu#351;turuyor.
  https://tr.investing.com/members/contributors/206802695
  https://tr.investing.com/analysis/is...over-200448228

Permessi di Scrittura

 • Tu non puoi inviare nuove discussioni
 • Tu non puoi inviare risposte
 • Tu non puoi inviare allegati
 • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
 •  
Il sito di forexmad utilizza cookie
Il sito di forexmad utilizza cookie, alcuni dei quali già installati. Per avere maggiori informazioni sui nostri cookie ti preghiamo di cliccare qui. Ti preghiamo di cliccare sul bottone a destra per accettare i nostri cookie. Se continui a navigare sul sito di forexmad assumeremo che sei d'accordo ad utilizzarli.